CHUYÊN MỤC / Công khai ngân sách

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4307 436/TTr-UBND Về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025 thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 436/TTr-UBND
- Trích yếu : Về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4306 848/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 848/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4305 847/BC-UBND Báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 847/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4304 846/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán NSNN năm 2024 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 846/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán NSNN năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4212 4316/QĐ-UBND QĐ: V/v công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 4316/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 31/12/2020
- Ngày hiệu lực : 31/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4211 2904/QÐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý III năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2904/QÐ-UBND
- Trích yếu : về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý III năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/10/2020
- Ngày hiệu lực : 12/10/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4210 2905/QÐ-UBND Về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý III năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2905/QÐ-UBND
- Trích yếu : Về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý III năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/10/2020
- Ngày hiệu lực : 12/10/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4209 1109/QÐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý II năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1109/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý II năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/07/2020
- Ngày hiệu lực : 10/07/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4208 1108/QÐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý II năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1108/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý II năm 2020
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/07/2020
- Ngày hiệu lực : 10/07/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4206 2324/QĐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2324/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2019.
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 13/08/2020
- Ngày hiệu lực : 13/08/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4205 2323/QĐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2323/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2019
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 13/08/2020
- Ngày hiệu lực : 13/08/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4204 2260/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2260/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 02/08/2021
- Ngày hiệu lực : 02/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4203 2259/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2259/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 02/08/2021
- Ngày hiệu lực : 02/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4176 1958/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách TP quý II năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1958/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách TP quý II năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/07/2021
- Ngày hiệu lực : 09/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4175 1957/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý II năm 2021 của TPHY Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1957/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý II năm 2021 của TPHY
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/07/2021
- Ngày hiệu lực : 09/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4156 991/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 991/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Vv công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/04/2021
- Ngày hiệu lực : 12/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4155 990/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý I năm 2021 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 990/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý I năm 2021 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/04/2021
- Ngày hiệu lực : 12/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4154 13/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sach và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý IV năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 13/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sach và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý IV năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2021
- Ngày hiệu lực : 06/01/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4153 11/QĐ-UBND Vv công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2021 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 11/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2021 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2021
- Ngày hiệu lực : 06/01/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4152 10/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý IV năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 10/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý IV năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2021
- Ngày hiệu lực : 06/01/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4150 696/BC-UBND BC Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 696/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4149 691/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 691/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4148 690/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn gia đoạn 2021-2025 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 690/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4147 689/BC-UBND BC Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 689/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4133 506/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 506/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2020
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 08/04/2020
- Ngày hiệu lực : 08/04/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4124 11/BC-UBND BC Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 11/BC-UBND
- Trích yếu : Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2020
- Ngày hiệu lực : 06/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4123 3085/QĐ-UBND Vv công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 3085/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 31/12/2019
- Ngày hiệu lực : 31/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4122 167/QĐ-UBND Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý IV năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 167/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý IV năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 14/01/2020
- Ngày hiệu lực : 14/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4121 103/QĐ-UBND VV công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 103/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/01/2020
- Ngày hiệu lực : 08/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4120 102/QĐ-UBND Vv công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 102/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/01/2020
- Ngày hiệu lực : 08/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4117 648/BC-UBND Báo cáo phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 648/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4116 647/BC-UBND Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 647/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4115 646/BC-UBND BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢU TƯ CÔNG NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 646/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4114 315/TTr-UBND TTr: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 315/TTr-UBND
- Trích yếu : TTr: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.