Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19/04/2024 | 893

Chiều 16/4,  Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị 137 đảng viên của đảng bộ đã được quán triêt Nghị quyết, Kết luận của Đảng: Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28 của Bộ chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và một số Nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càn giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Sau hội nghị, các đồng chí đảng viên sẽ viết thu hoạch thể hiện nhận thức về những nội dung được học tập, trong đó đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân   nộp về Đảng ủy cơ quan Chính quyền Thành phố trước ngày 22/4.

  Phương Thu - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.