Địa chỉ trụ sở, điện thoại Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên

23/02/2021 | 7879

Để thuận tiện cho việc liên hệ, phối hợp giải quyết công việc, tổng hợp thông tin báo cáo về công tác bầu cử; nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số fax của Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, cụ thể như sau:

- Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên.

- Địa chỉ: Số 06, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

- Website: sonv.hungyen.gov.vn;

- Email: sonv@hungyen.gov.vn;

- Số điện thoại cố định: 02213863434;

- Số fax: 02213863434.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.