Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba

10/05/2023 | 2223

Sáng ngày 10/5/2023, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba. Dự họp có các ông: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước, kịp thời có những giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và quyết nghị các nội dung vào cuối kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến tài chính; đầu tư công, sự nghiệp công như sau: Quy định định mức phân bổ và nội dung chi, định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; phê duyệt chủ trương đầu tư của một số công trình, dự án đầu tư công; ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu dự kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

 

Tiếp đó, đại diện các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp theo hình thức biểu quyết điện tử. 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư được giao vốn năm 2023 khẩn trương hoàn thành việc trình phân bổ và giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phần còn lại chưa phân bổ chi tiết; hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch tại Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2023. Thực hiện các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, giám sát đôn đốc thường xuyên đối với các dự án lớn, có số vốn kéo dài để việc thi công và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch. Yêu cầu các chủ đầu tư có dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ năm 2022 sang năm 2023 cần phải cam kết triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài đạt 100%. Đối với thực hiện nhiệm vụ chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, UBND cấp huyện hằng năm bố trí nguồn, phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cấp huyện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định tại Nghị quyết. Đề nghị các cơ quan khi được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp cần nâng cao hơn nữa chất lượng soạn thảo văn bản và thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đối với việc thực hiện danh mục dịch vụ sự nghệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ: UBND tỉnh cần tiếp tục chú trọng việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá, mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiểu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

 

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.