Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

30/03/2021 | 751

Trong 2 ngày 27, 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy… cùng hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc. Dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Hưng Yên có đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBMTTQVN thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội của thành; các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy; các đồng chí báo cáo viên thành phố và các cơ quan của thành phố; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, trưởng Ban tuyên giáo, báo cáo viên và lãnh đạo UBMTTQ các phường, xã; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở không thuộc loại hình phường, xã trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hưng Yên

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Lương Công Chanh nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 – 2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Đây đều là những văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây cũng là những văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Do đó việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII  của Đảng sẽ giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phải quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở các nội dung thông tin tại Hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với một quyết tâm mới, khí thế mới của toàn đảng bộ, các LLVT và nhân dân trong toàn thành phố, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí ủy viên Bộ chính trị trực tiếp truyền đạt nội dung 5 chuyên đề, bao gồm: đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng chí Phạm Minh Chính - trưởng Ban tổ chức Trương ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quan triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 – 2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; đồng chí Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, thứ trưởng Bộ quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề:  những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; đồng chí Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề: những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Sau Hội nghị, các Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy căn cứ Kế hoạch và chương trình hành động của Thành ủy triển khai xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Chú trọng công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết, viết thu hoạch, nhất là việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hàng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Kết quả thực hiện chương trình, Kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Thu Trang – Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.