Họp giao ban UBND thành phố nghe báo cáo kết quả phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018

19/11/2018 | 188

Ngày 19/11/2018, UBND thành phố tổ chức họp giao ban UBND thành phố bàn một số vấn đề quan trọng. Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- TUV, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Trưởng, Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban HĐND thành phố, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã.

Tại hội nghị đã trình bày các dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đầu tư công thành phố năm 2018 và dự kiến năm 2019 và tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020. 

Toàn cảnh cuộc họp

      Theo các dự thảo báo cáo, năm 2018 thành phố đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo định hướng đề ra, giữ vững ổn định các hoạt động kinh tê, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục, an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy tình hình kinh tế- xã hội của thành phố tiếp tục đạt với nhiều kết quả tích cực, các khu vực kinh tế đều có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ, nông nghiệp phục hồi và theo đà khởi sắc, công nghiệp tiếp tục phát triển, thương mại dịch vụ ngày càng được cải thiện và đóng góp chung vào kết quả phát triển của cả tỉnh.

      Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng thuận với các nội dung báo cáo; đồng thời đóng góp ý kiến liên quan đến các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công.... trong đó nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp tăng thu ngân sách, kiến nghị bổ sung một số công trình của phường, xã vào kế hoạch đầu tư công trong năm 2019. 

      Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Cường yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2018; giao phòng Nội Vụ tham mưu bình xét thi đua dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trong năm. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt giai đoạn 2 của kế hoạch 93a của UBND tỉnh, kế hoạch số 109 của UNBD thành phố về giải tỏa các công trình xây dựng nằm trên đất nông nghiệp. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường xã nêu cao tinh thần trchs nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân. Các địa phương nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và người dân liên hệ giải quyết công việc…

                           Thùy Linh- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.