Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh ngoài sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

19/02/2021 | 3189

Ngày 17/02/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 255/CV-BCĐ về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh ngoài sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, người lao động từ các tỉnh ngoài (sau đây gọi tắt là “người lao động có nguy cơ”), Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, chính quyền, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, các hoạt động cung cấp dịch vụ... (gọi tắt là “cơ quan, doanh nghiệp”) trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm những nội dung sau:

- Chỉ cho phép “người lao động có nguy cơ” vào làm việc khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tại các phòng xét nghiệm được khẳng định theo Thông báo của Bộ Y tế.

- Khi “người lao động có nguy cơ” chưa có kết quả xét nghiệm âm tính:

+ Nếu chưa quay trở lại tỉnh Hưng Yên, các cơ quan, doanh nghiệp chủ động thực hiện xét nghiệm cho “người lao động có nguy cơ” tại các phòng xét nghiệm được khẳng định theo Thông báo của Bộ Y tế, chỉ trở lại làm việc khi có xét nghiệm âm tính.

+ Nếu đã quay trở lại tỉnh Hưng Yên, cần khai báo với chính quyền và y tế cấp xã, tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

- Lập danh sách “người lao động có nguy cơ” có nhu cầu xét nghiệm tại Hưng Yên và đăng ký nhu cầu xét nghiệm với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

- Người đứng đầu các “cơ quan, doanh nghiệp” chịu trách nhiệm trước pháp luật việc tiếp nhận “người lao động có nguy cơ” và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.

 Về kinh phí xét nghiệm cho “người lao động có nguy cơ”, các “cơ quan, doanh nghiệp” chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan công tác lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020 về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Nội dung chi tiết Công văn số 255/CV-BCĐ.

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.