Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hưng Yên năm 2022

14/03/2022 | 223

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc kiểm tra CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hưng Yên năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố số 174/KH-UBND ngày 14/12/2021 về cải cách hành chính thành phố Hưng Yên gia đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 29/12/2021 về cải cách hành chính  nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 29/12/2021 nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2022;

Ngày 29/12/2022, Ủy bàn nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND kiểm tra công tác CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hưng Yên năm 2022; với mục đích rà soát, đánh giá việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; Kiểm tra nhằm chấn chính việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tại cơ quan, đơn vị được giao quản lý.

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2022;

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp: UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã.

- Đối tượng kiểm tra

+ Tại 12 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố: Thực hiện kiểm tra tại 03 đơn vị (Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô thị, Kinh tế).

+ UBND các phường, xã: Thực hiện tại 06 đơn vị (UBND các phường, xã: Phương Chiểu, Liên Phương, Hiến Nam, Lam Sơn, Hùng Cường, Minh Khai).

- Thời gian: Dự kiến tổ chức kiểm tra trong quý II. quý III năm 2022.

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Toàn văn kế hoạch tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.