Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2022

07/01/2022 | 371

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Ngày 29/12/2021 UBND thành phố Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2022. Kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Hưng Yên, phấn đấu Chỉ số PAPI của thành phố  Hưng Yên năm 2022 tiếp tục tăng bậc so với năm 2021. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; Nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân.

Kế hoạch được triển khai đồng bộ đến các cấp chính quyền; tập trung trọng điểm tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị xã hội của thành phố; xác định cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cả hệ thống chính trị,  toàn xã hội, cải thiện đánh giá của người dân; góp phần cải thiện Chỉ số PAPI  của thành phố trên 8 lĩnh vực.

Chi tiết nội dung Kế hoạch.

Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.