Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” năm 2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

21/04/2022 | 1284

Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”năm 2021 trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nhiệm vụ của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đối tượng, địa bàn. Kết hợp hoạt động của Đề án với các chương trình, kế hoạch, đề án khác đang được thực hiện tại địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiện thời gian, chi phí của xã hội và Nhà nước

Với những mục đích trên, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-HĐPH ngày 06 tháng 4 năm 2022 thực hiện Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Chi tiết kế hoạch kèm theo.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.