KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

03/06/2024 | 258
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.