Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Hưng Yên năm 2022

14/03/2022 | 1074

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 14/12/2021 về việc cải cách hành chính nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 29/12/2021 về Cải cách hành chính năm 2022 của UBND thành phố Hưng Yên.  Để triển khai kịp thời các nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-CTUBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019; thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Ngày 13/01/2022, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tăng cường vai trò và công tác phối hợp của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền kịp thời về nhiệm vụ trọng tâm và kết quả của công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thành phố; đồng thời tăng cường sự hiểu biết của người dân về cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí cho người dân, tổ chức và các nguồn lực xã hội.

Toàn văn kế hoạch tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.