Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022

21/04/2022 | 815

Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan đơn vị, địa phương; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

Phổ biến rộng rãi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai minh bạch.

Trên cơ sở đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 01 tháng 4 năm 2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Chi tiết kế hoạch kèm theo.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.