Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022

25/10/2022 | 1272

Sáng ngày 24/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh thành phố đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cán bộ đối tượng 4 năm 2022 cho 150 đồng chí là đại biểu HĐND các phường, xã. Dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Minh Ngân - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố.

Các đồng chí đại biểu dự Khai mạc

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 24-27/10, các học viên được tìm hiểu nội dung 8 chuyên đề chính bao gồm: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của cán bộ thôn, khu phố và đảng viên; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh bảo vệ khu vực quan sự, công trình quốc phòng; Một số vấn đề về kết hợp phát triển KT-XH gắn với củng cố Quốc phòng an ninh; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm vfa các tệ nạn xã hội; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và một số chuyên đề bổ trợ khác.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Ngân – Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố yêu cầu lớp học cần thực hiện tốt một số nội dung như: trong quá trình nghiên cứu, học tập các học viên cần theo dõi, ghi chép những nội dung cơ bản, chủ động nghiên cứu khắc phục mọi khó khăn nhất là công việc ở mỗi cơ sở, tham gia lớp học đầy đủ, tham gia gioa thông an toàn; công tác tổ chức, quản lý và điều hành lớp bồi dưỡng phải chặt chẽ, khoa học, tiếp tục nắm vững và thực hiện tốt phương châm phương pháp, nguyên tắc và tích cực đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra….

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên nắm được những kiến thức quân sự cần thiết, làm cơ sở vận dụng, triển khai và thực hiện ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.