Phóng sự công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hưng Yên

28/07/2022 | 1719

Cải cách thủ tục hành chính luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hưng Yên nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, vì Nhân dân phục vụ.

Trong những năm qua, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp được phát huy; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nói chung được nâng lên theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Môi trường đầu tư kinh doanh, các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của thành phố được cải thiện. Điều này cho thấy những nỗ lực to lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nói chung.

Thành phố Hưng Yên đang tập trung chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp CCHC nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2022; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ CCHC được giao năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, thành phố Hưng Yên sẽ lấy chỉ số CCHC làm căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2022; nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành, UBND cấp xã; tăng cường các giải pháp nâng cao các chỉ số CCHC, trong đó có chỉ số SIPAS; mở rộng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; không để xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức nếu để xảy ra trễ hẹn. Tăng cường kiểm tra, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức từ thành phố đến cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân; kiên quyết xử lý các trường hợp gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; qua đó góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại II.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.