Sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự thành phố với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo năm 2022

07/01/2023 | 949

Chiều ngày 06/01, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành Phố tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của thành phố năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, hoạt động phối hợp giữa Ban Chỉ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của thành phố được triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung chương trình đã ký kết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Ban CHQS và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của thành phố đã tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT, cán bộ, hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, kết quả thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP, diễn tập khu vực phòng thủ Thành Phố năm 2022. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam; xây dựng tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, cơ hội, phản động, thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố QPAN; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS
với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của thành phố năm 2022

Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Ban CHQS Thành Phố phối hợp với các tổ chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo thành phố tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình có thanh niên trong diện nhập ngũ chấp hành tốt pháp luật nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động các ban ngành đoàn thể địa phương quan tâm, thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ góp phần đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Ban CHQS thành phố và các tổ chức chính trị - xã còn phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, quân đội và các hội, đoàn thể phát động. Trọng tâm là các phong trào thi đua “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “  Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” của LLVT thành phố, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”... Cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên đóng góp nhiều ngày công tham gia các chương trình phát triển KT-XH, hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng giúp nhân dân xóa nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà mái ấm công đoàn, giúp học sinh nghèo vươn lên trong học tập, tặng quà và trợ cấp khó khăn cho nhân dân, tư vấn hướng nghiệp nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương; thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ…

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên nhiều cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả của Hội CCB, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên trong thực hiện chương trình phối hợp như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; công tác nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, tình hình nhân dân các địa bàn trọng điểm; công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng….

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như: phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày Lễ, kỷ niêmh, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của địa phương, của từng ngành; phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, tích cực phát triển kinh tế và hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nắm chắc tình hình cơ sở tiến hành công tác dân vận tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn thành phố…/.

                                             Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.