Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính

03/04/2020 | 4662

Ngày 01/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 706/UBND-TTPVHCC về việc hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;  để thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cách ly toàn xã hội trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

- Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020; chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia và hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tạm dừng việc trả kết quả giải quyết đối với hồ sơ thủ tục hành chính trong khoảng thời gian nêu trên; trường hợp tổ chức và công dân cần kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ cho yêu cầu công việc khẩn cấp thì liên hệ trực tiếp qua điện thoại của Trung tâm để được xem xét, giải quyết trước khi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phân công công chức, viên chức theo dõi xử lý các trường hợp nêu trên và điều phối hoạt động giải quyết thủ tục hành chính với các sở, ban, ngành liên quan (nếu có); thông báo công khai số điện thoại của người có trách nhiệm tại Trung tâm để người dân và doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc khi cần thiết.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Trung tâm trong công tác phối hợp, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong trường hợp khẩn cấp nêu trên.

Đối với hoạt động tiếp nhận và giải quyết  thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bưu điện tỉnh tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, có giải pháp mới để phối hợp với các cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong việc hướng dẫn tổ chức và người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả qua bưu điện, thu hộ phí, lệ phí tại nhà riêng; kịp thời trao đổi, thống nhất với các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng ách tắc hồ sơ.

Đào Thị Luyến

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.