Tăng cường phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

07/03/2024 | 953

Nhằm triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 23/CT-TTg) nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về giá trị quản lý, vai trò của Phiếu LLTP, quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP và việc sử dụng Phiếu LLTP theo đúng quy định của pháp luật, góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg; UBND thành phố ban hành Công văn số 361/UBND-TP về việc tăng cường phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết trong file đính kèm:

- Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Công văn số 361/UBND-TP ngày 06/3/2024 của UBND thành phố.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.