Thành phố Hưng Yên tăng cường bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

19/01/2024 | 165

Thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hằng năm Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã cân đối, bố trí ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Năm 2024, thực hiện Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2026, thành phố Hưng Yên và 17/17 phường, xã đã cân đối, bố trí trong kế hoạch chi ngân sách năm 2024 số tiền 5.610 triệu đồng (thành phố 5.000 triệu đồng; phường, xã 610 triệu đồng) bổ sung nguồn vốn ủy thác để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Ngày 03/01/2024, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã chuyển số tiền 5.000 triệu đồng sang NHCSXH, cùng với nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách tỉnh 8.500 triệu đồng, NHCSXH tỉnh đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, hoàn thiện hồ sơ và giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng trong tháng 01/2024. Nguồn vốn giúp tạo việc làm cho khoảng 200 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

(Vốn tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho người lao động)

            (Xuân Lộc – Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.