Thành phố Hưng Yên triển khai nhiều giải pháp nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công

11/04/2024 | 92

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành của các cấp chính quyền theo mô hình chính quyền đô thị hiện đại, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn. 

Giải pháp đầu tiên được thành phố triển khai quyết liệt đó là đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng giải quyết các thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, phường; thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết quả năm 2023 thành phố đứng thứ nhất trong các địa phương về: Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh trên cấp sở, cấp huyện (DDCI); Chỉ số mức độ chuyển đổi số. Xếp thứ 2 về chỉ số công tác dân vận chính quyền và đứng thứ 3 về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được triển khai thực hiện hiệu quả. Nhìn chung, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đã được cải thiện đáng kể; đã chủ động ban hành theo thẩm quyền hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp để điều chỉnh những quan hệ xã hội, hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Để công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, theo đúng quy định của pháp luật, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 23/01/2024 về việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; những văn bản có nội dung trái luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền chỉ thi hành hoặc bãi bỏ nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Cùng với đó thành phố cũng duy trì tốt lịch tiếp công dân; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời để giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; phối hợp giải quyết cơ bản dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn đọng, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng; tăng cường thanh tra đến các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý đất đai, quản lý đầu tư công, tài chính ngân sách... xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra. Đến nay thành phố đã đã thực hiện luân chuyển công chức địa chính, công chức tài chính - kế toán định kỳ theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.

Nhờ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp; kịp thời bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng  trong quy trình xử lý công việc nên chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp dần được nâng lên, có sự chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ tốt hơn đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị, các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC. Chỉ tính riêng trong quý I/2024, tổng số hồ sơ TTHC do UBND thành phố tiếp nhận đã giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99,79%. Tổng số hồ sơ TTHC do UBND phường, xã tiếp nhận đã giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99,89%. Việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo hướng dẫn và tiến độ chung của tỉnh. Tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 13/3/2024, trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 96,5%.

Để đạt được mục tiêu đề ra - năm 2024, thành phố phấn đấu Chỉ số PAPI  nằm trong nhóm 03 UBND các huyện, thị xã, thành phố dẫn đầu toàn tỉnh. Thành phố sẽ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với các nội dung của Chỉ số PAPI. Đồng thời tổ chức các hoạt động thực chất, hiệu quả; kết hợp với các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; linh hoạt trong quá trình thực hiện phù hợp với các điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, mỗi lĩnh vực. Bên cạnh dó nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nội dung nâng cao Chỉ số PAPI, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và người dân giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chính sách và cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm….

Thu Trang (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.