Thông báo địa chỉ liên hệ, số điện thoại của Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hưng Yên

23/02/2021 | 1059

Để thuận tiện cho việc liên hệ, phối hợp giải quyết công việc, tổng hợp thông tin báo cáo về công tác bầu cử; nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố Hưng Yên trân trọng thông báo địa chỉ liên hệ, số điện thoại của Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố, cụ thể như sau:

- Phòng Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử thành Hưng Yên.

- Địa chỉ: Số 568, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

- Website: https://thanhphohungyen.gov.vn

- Email: uybanbaucutphy@hungyen.gov.vn

- Số điện thoại cố định: 02213862629

UBND thành phố trân trọng thông báo!
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.