Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn thành phố Hưng Yên

19/03/2024 | 160

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND thành phố Hưng Yên về thực hiện mục tiêu giảm nghèo thành phố Hưng Yên năm 2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các phòng, ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, nguồn vốn giải ngân nhanh chóng, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tổng dư nợ đến 29/02/2024 đạt 332 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với năm 2023 với 4.333 khách hàng đang còn dư nợ.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên

thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng vay vốn

Công tác kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố và các ngành quan tâm chỉ đạo. Nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng đi sâu vào từng lĩnh vực, từng chuyên đề. Hình thức kiểm tra thường xuyên được đổi mới, chủ động đề xuất kiểm tra, giám sát chuyên đề, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận ủy thác thực hiện đúng Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị. Do đó chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, nợ quá hạn đến 29/02/2024 là 47 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,014%/tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách trong những năm qua đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 0,45%, giảm 0,36% so với năm 2022 và giảm 0,64% so với năm 2021; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2023 là 0,89%, giảm 0,09% so với năm 2022 và giảm 0,08% so với năm 2021.

Khánh toàn (NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.