Tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Doanh Châu – Xã Phú Cường

25/12/2018 | 145

Sáng ngày 25/12/2018, xã Phú Cường long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Doanh Châu. Đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó chủ tịch UBND thành phố về dự, chỉ đạo.

Đình Doanh Châu- xã Phú Cường thờ Tướng quân Trương Hát, là vị tướng tài đã lập nên nhiều chiến công lừng lẫy dưới cờ khởi nghĩa của Triệu Việt Vương, đánh đuổi giặc Lương vào thế kỷ thứ 6. Đình Doanh Châu được khởi công xây dựng từ thời Nguyễn, niên hiệu Thành Thái thứ 8 (1896). Đình còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng gắn với các giai đoạn lịch sử của địa phương, từng là nơi làm việc của UBND xã, làm trường học trong những năm kháng chiến. Trải qua quá trình bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, hiện Đình có kiến trúc kiểu chữ Nhị, gồm 2 tòa đại bái và hậu cung cùng một số hạng mục phụ trợ như Nhà khách, đền Trần thờ Tam thiên quan, ban thờ 9 dòng họ làng Doanh Châu. Phần lớn các cấu kiện được làm giả gỗ,mang phong cách kiến trúc truyền thống. Tại di tích hiện còn lưu giữ được nhiều hiện vật và đồ thờ có giá trị về mặt mỹ thuật cũng như lịch sử văn hóa như các bức hoàng phi, câu đối, bát hương, ngai và bài vị. Với những giá trị lịch sử văn hóa, Đình Doanh Châu đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Doanh Châu

Về dự, chỉ đạo và trực tiếp trao bằng công nhận di tích cấp tỉnh Đình Doanh Châu, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Văn Thuần đã phát biểu, ghi nhận những nỗ lực trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di tích Đình Doanh Châu của chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng chí nhấn mạnh di tích có vai trò, vị trí quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; cần sớm kiện toàn Ban quản lý di tích Đình Doanh Châu và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong tổ chức lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao gắn với khôi phục các trò chơi dân gian lành mạnh nhằm bảo lưu các giá trị văn hóa của di tích; qua đó góp phần từng bước đẩy mạnh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo Nghị quyết TW5 khóa 8 “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

                     Thùy Linh – Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.