Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

11/05/2021 | 4918

Phòng Nội vụ thành phố Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các Ủy Ban bầu cử phường, xã :

- Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức giúp các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Hướng dẫn, thống nhất việc: Trang trí khu vực bỏ phiếu, khai mạc, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu, quản lý tài liệu, phiếu bầu, tổng hợp kết quả bầu cử , báo cáo tổng kết cuộc bầu cử và một số nghiệp vụ khác.

- Trang bị về nghiệp vụ cho thành viên các Tổ bầu cử kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ, tính thống nhất ghi trong biên bản kiểm phiếu; kiểm tra tính chính xác số liệu ghi trong các biểu tổng hợp, chữ ký của các thành viên của Tổ bầu cử, Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử trong báo cáo và các biên bản bầu cử.

Nội dung tập huấn:

* Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ bầu cử.

- Những công việc chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử, cụ thể:

+ Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ bầu cử;

+ Lập, niêm yết danh sách cử tri;

+ Niêm yết Tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử;

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu;

+ Các công việc chính của UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử trong ngày bầu cử.

- Phương pháp kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử:

+ Phân loại phiếu bầu;

+ Kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử;

+ Cách thức ghi nội dung các loại biên bản bầu cử.

* Hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử, việc giao nộp các tài liệu, biên bản, biểu mẫu và tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Cách thức tổng hợp kết quả bầu cử vào các biểu của các Tổ bầu cử.

- Cách thức tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vào các biểu mẫu.

* Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình ảnh tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.