Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Hưng Yên năm 2022

07/01/2022 | 197

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND thành phố Hưng Yên về việc cải cách hành chính nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Để triển khai kịp thời các nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-CTUBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019.

 Ngày 29/12/2021, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về Cải cách hành chính năm 2022 nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tường Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 174/ KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND thành phố Hưng Yên về việc cải cách hành chính nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu đặt ra trong năm 2022 thành phố Hưng Yên phấn đấu Kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm 03 UBND cấp huyện, thị xã dẫn đầu toàn tỉnh, điểm Chỉ số so với năm 2021. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao hơn năm 2021.

Chi tiết nội dung Kế hoạch.

Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.