Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

03/02/2023 | 758

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 16/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Ngày 18/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu cụ thể như sau:

1. Phát triển kinh tế số

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025:

- Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% RGDP.

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, từng lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

- Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%.

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%.

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ sử dụng nền tảng số đạt trên 50%.

- Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

2. Phát triển xã hội số

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%.

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hành hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%.

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%.

- Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng cáp quang đạt 80%.

- Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%.

- Tỷ lệ số dân trưởng thành có sử dụng dịch tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%.

- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%.

- Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%.

- Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%.

 Để đạt được mục tiêu trên thành phố đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm như:

1. Phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số:

+ Về Thể chế rà soát, đề xuất cấp trên sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật trong từng ngành, từng lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số của thành phố;
+ Về Hạ tầng Triển khai Chiến lược, lộ trình số hóa và thông minh hóa các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu khác phục vụ kinh tế số và xã hội số gồm: Hạ tầng bưu chính; hạ tầng giao thông; hạ tầng cung cấp điện; hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng đô thị; hạ tầng khu công nghiệp; hạ tầng thương mại, công nghiệp và năng lượng; hạ tầng giáo dục và đào tạo; hạ tầng khoa học và công  nghệ; hạ tầng y tế; hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch;

+ Về Nền tảng số,về Dữ liệu số, về An toàn thông tin mạng và an ninh mạng, về Nhân lực số, về  Kỹ năng số, công dân số và văn hóa số, vê Doanh nghiệp số, về Thanh toán số.

2. Phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực: như Nông nghiệp và nông thôn, Y tế, giáo dục và đào tạo; Lao động, việc làm và an sinh xã hội, Thương mại, công nghiệp và năng lượng; Văn hóa, thể thao và Du lịch;Tài nguyên và Môi trường.

(Toàn văn Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2023)

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.