Ủy Ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

11/05/2021 | 1813

Ủy Ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị; Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.