Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2016 -2018 và năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

27/11/2018 | 2425

Ngày 26/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2016 -2018 và năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Dự hội nghị gồm có: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Theo Báo cáo, trong giai đoạn 2016 - 2018, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được Ủy ban nhân dân tỉnh thể chế và chỉ đạo thực hiện là 353 nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện 100% các nhiệm vụ được giao; kết quả có 289 nhiệm vụ có hạn đã hoàn thành (270 nhiệm vụ trong hạn, 19 nhiệm vụ quá hạn), 64 nhiệm vụ đang thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố 3.500 nhiệm vụ; trong đó 3.484 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó 3.135 nhiệm vụ đúng hạn, 349 nhiệm vụ quá hạn); 16 nhiệm vụ đang thực hiện. Thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, giai đoạn 2016- 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình HĐND tỉnh 108 Tờ trình (80 Tờ trình, 28 báo cáo) tại các kỳ họp. Trong 3 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận và xử lý 52.553 văn bản đến; các cơ quan trung ương 12.887 văn bản; cơ quan, tổ chức trong tỉnh và công dân 39.666 văn bản. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thể chế, ban hành 21.886 văn bản (trong đó 84 văn bản quy phạm pháp luật, 21.852 văn bản hành chính chỉ đạo, điều hành).

Năm 2018, điểm nổi bật thể hiện tinh thần quyết liệt, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành là việc UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/4/2018 phân khai thành 306 chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hưng Yên, giao 35 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện 147 giải pháp (nhóm) giải pháp; mỗi chỉ tiêu, giải pháp xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lượng hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tiến hành sơ kết, xây dựng 12 Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại đội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đồng thời, theo chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Tỉnh ủy: 03 Chương trình, 06 Kế hoạch, 13 Tờ trình, 06 Dự án, Đề án, 42 Báo cáo. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 và thứ 7 năm 2018: 09 báo cáo, 33 tờ trình và dự thảo nghị quyết. UBND tỉnh phối hợp với thường trực HĐND tỉnh phục vụ và chuẩn bị bảo đảm các điều kiện kỳ họp thứ 6, thứ 7. UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy; tổ chức chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm nghèo bền vững, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Về ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, từ ngày 01/01/2018 đến 15/11/2018, UBND tỉnh nhận và xử lý 19.609 văn bản đến: Các cơ quan trung ương 4.248 văn bản (trong đó Chính phủ 998 văn bản; Bộ, ngành trung ương 3.248 văn bản); cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các địa phương và công dân 13.938 văn bản. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thể chế, ban hành 7.630 văn bản chỉ đạo, điều hành (trong đó: 40 văn bản quy phạm pháp luật, 75 Kế hoạch, 05 Đề án, 13 Chỉ thị và 7.497 văn bản hành chính chỉ đạo, điều hành). Về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/11/2018, tổng số nhiệm vụ được giao 151 nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện 100% các nhiệm vụ được giao. Kết quả: 87 nhiệm vụ có hạn đã hoàn thành (81 nhiệm vụ trong hạn, 06 nhiệm vụ quá hạn); 64 nhiệm vụ đang thực hiện; đối với nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên hệ thống phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/11/2018 là 2.234 nhiệm vụ, trong đó 1.886 nhiệm vụ đã hoàn thành (1.679 nhiệm vụ đúng hạn, 207 nhiệm vụ quá hạn), 16 nhiệm vụ đang thực hiện.

Bên cạnh đó, báo cáo còn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 cần thực hiện trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 và năm 2018, trong đó chủ yếu tập trung vào việc bổ sung thêm các nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị còn thiếu chưa nêu trong báo cáo; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu và bổ sung một số nội dung sau: Bổ sung để làm rõ hơn các kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2016 - 2018. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh các số liệu chứng minh sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 như: Các số liệu về phát triển kinh tế; số liệu về giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự... hoàn thiện Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 và năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVI theo đúng quy định.

Nguồn: hungyen.gov.vn

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.