Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ký kết chương trình phối hợp

07/07/2023 | 337

Để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố Hưng Yên và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hưng Yên đã ký kết Chương trình phối hợp số 502/CTrPH-MTTQ-NHCS ngày 26/6/2023.

Theo đó, hai cơ quan sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; hoạt động Quỹ vì người nghèo các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo và tăng cường nguồn lực cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

"Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới"

Khánh Toàn (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.