Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hưng Yên

05/09/2022 | 8786

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hưng Yên

I. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các mặt công tác:

a) Tổ chức phục vụ hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND thành phố và thực hiện một số công việc do Chủ tịch HĐND thành phố giao.

b) Tham mưu UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan chuyên môn cùng cấp, HĐND và UBND phường, xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố.

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ của Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác Văn phòng:

a) Tổ chức công tác thông tin và xử lý thông tin đảm bảo phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác các mặt công tác của thành phố, phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo của HĐND và UBND thành phố.

b) Xây dựng chương trình làm việc và lịch công tác của HĐND và UBND thành phố; giúp Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo việc thực hiện chương trình và lịch công tác, chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND và UBND thành phố theo định kỳ.

c) Giúp UBND thành phố trong việc chỉ đạo các ngành chuẩn bị các  đề án, chương trình để UBND thành phố xem xét quyết định được kịp thời, chính xác về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Thẩm định các đề án, chương trình trước khi trình UBND thành phố.

d) Tổ chức thông báo các Nghị quyết của HĐND và Quyết định, Chỉ thị của UBND theo chỉ đạo của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố cho các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị đó. Thực hiện báo cáo đột xuất, báo cáo công tác tháng, quý, năm và báo cáo phục vụ kỳ họp của HĐND và UBND thành phố.

đ) Giúp UBND thành phố giữ mối liên hệ giữa UBND thành phố với các đoàn thể cùng cấp. Giúp UBND thành phố tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư.

e) Giúp HĐND và UBND thành phố quản lý công tác thông tin và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

f) Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố hoạt động. Tổ chức các hội nghị do HĐND và UBND thành phố triệu tập. Tổ chức đón tiếp khách và công dân đến làm việc. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự và duy trì nội quy cơ quan.

2. Về lĩnh vực hành chính

a) Tổ chức thực hiện các ứng dụng tin học trong quản lý hành chính tại cơ quan UBND thành phố.

b) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông” tại cơ quan UBND thành phố và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai công tác văn phòng trên địa bàn.

4. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác văn phòng trên địa bàn. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan UBND thành phố.

5. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 

thanhphohungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.