Danh sách Các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao năm 2020

01/06/2020 | 3963

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Hưng Yên tổng họp danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, Các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao năm 2020 có danh sách dưới đây:

TT

Tên xã

Năm công nhận đạt chuẩn NTM

Mức độ đạt tiêu chí

1

Xã Bảo Khê

Đạt chuấn NTM năm 2015

Đạt 19/19 tiêu chí

2

Xã Phương Chiếu

Đạt chuẩn NTM năm 2016

Đạt 19/19 tiêu chí

3

Xã Hùng Cường

Đạt chuẩn NTM năm 2018

Đạt 19/19 tiêu chí
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.