Đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước' có lợi gì cho người dân?

16/11/2023 | 6886

Dự thảo Luật Căn Cước lược bỏ vân tay và sửa dòng chữ “căn cước công dân”, thành “căn cước”; mỗi công dân có 1 căn cước điện tử; cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam…Đó là những điểm mới, được bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Luật “Căn cước”.

Mục đích Dự thảo Luật Căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, giảm phức tạp trong thủ tục hành chính, và đảm bảo tính riêng tư của họ. Nó cũng mở rộng phạm vi áp dụng và tích hợp thông tin, cải thiện quản lý dân cư, và hỗ trợ chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Dự thảo Luật Căn cước mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người dân qua những điểm mới, bổ sung và sửa đổi cụ thể:

Loại bỏ vân tay và sửa tên thẻ: Dự thảo Luật loại bỏ yêu cầu vân tay và sửa tên thẻ từ "căn cước công dân" thành "căn cước," giúp tạo sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng thẻ căn cước. Điều này giúp hạn chế việc cấp đổi thẻ và đảm bảo tính riêng tư của cá nhân.

Phạm Vi Điều Chỉnh: Dự thảo Luật quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Mở rộng đối tượng áp dụng: Dự thảo Luật mở rộng đối tượng áp dụng của nó so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Nó không chỉ áp dụng cho công dân Việt Nam mà còn cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sống tại Việt Nam.

Tích Hợp Thông Tin: Dự thảo Luật mở rộng tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam từ các cơ sở dữ liệu khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng thẻ căn cước, thẻ căn cước điện tử, và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan.

Cấp thẻ căn cước cho trẻ em: Dự thảo Luật bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, đảm bảo quyền và lợi ích của họ. Việc này được thực hiện theo nhu cầu. Đối với người từ 14 tuổi trở lên làm thẻ căn cước là bắt buộc.

Cấp Giấy Chứng Nhận Căn Cước cho Người Gốc Việt Nam: Dự thảo Luật cho phép cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sống tại Việt Nam, đảm bảo quyền và lợi ích của họ, và cải thiện công tác quản lý dân cư.

Tích hợp thông tin vào thẻ: Dự thảo Luật cho phép tích hợp thông tin từ thẻ căn cước, giúp giảm sự phức tạp và giấy tờ cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, và giao dịch khác.

Căn cước điện tử: Dự thảo Luật quy định rằng mỗi công dân sẽ có một căn cước điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch theo nhu cầu của họ.

Giá trị sử dụng đối với các thẻ đã cấp: Đối với thẻ căn cước công dân đã cấp, giá trị sử dụng của chúng vẫn được bảo tồn và không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.

Tài Liệu Tuyên truyền

Theo Báo Tiền Phong ĐT

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.