Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

29/11/2023 | 3809

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan, Phó giáo sư - Tiến sỹ Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thành phố Hưng Yên có đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo UBND các phường xã và công chức được phân công  phụ trách, theo dõi nhiệm vụ công tác dân chủ từ thành phố tới cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Hưng Yên

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật số 10/2022/QH15 Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nghị định số 59 ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61 ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu trên toàn quốc cũng đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Hưng Yên

Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kiến thức giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân./.

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.