Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

12/09/2023 | 11499

Với các mục đích:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 thiết thực, hiệu quả; qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vụ trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

- Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ những mục đích trên, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 12/9/2023 về việc hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Có Kế hoạch chi tiết kèm theo.

Địa chỉ trang fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật hiện do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật quản lý
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.