Hưởng ứng và tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

20/11/2023 | 8255

Nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả Công văn số 1438/STP-PB&TDTHPL của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng và tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tìm hiểu pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố, ngày 17/11/2023 UBND thành phố ban hành Công văn số 2266/UBND-TP nhằm phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Có Công văn chi tiết và thể lệ cuộc thi kèm theo:

Thể lệ cuộc thi

Công văn hưởng ứng

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.