Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

31/01/2023 | 840

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận so 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và tại các Quỵết định của Thủ tướng Chính phu số: 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đên xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-­2027”; 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuân tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương với lộ trình phù hợp.

Từ những mục đích trên, UBND thành phố Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Toàn văn Kế hoạch.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.