Kế hoạch Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố

21/04/2022 | 1291

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành, các uy định không khả thi, không phư hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết kế hoạch kèm theo.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.