Kế hoạch nâng cao Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2023

17/03/2023 | 1043

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên, phấn đấu Chỉ số PAPI của thành phố Hưng Yên năm 2023 tăng bậc so với năm 2022.

Ngày 08/02/2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch Số 19/KH-UBND về Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2023. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã lập kế hoạch, chủ động tổ chức thực hiện; phát huy được sự đồng thuận, tham giam ửng hộ, cải thiện đáng giá của người dân; góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của thành phố trên 8 lĩnh vực.

Toàn văn Kế hoạch.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.