Kế hoạch tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố

08/11/2022 | 559

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 01/11/2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn thành phố với mục đích:

- Xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 977/QĐ-TTg).

- Tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

(Chi tiết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên)

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.