Kế hoạch tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

26/08/2021 | 267

Nhằm mục đích phát huy vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố (HĐPHPBGDPL) trong việc giúp UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các Quyết định, Chương trình của Chính phủ; của tỉnh; của thành phố về công tác phòng, chống ma túy; tiến tới mục tiêu tăng số xã, phường không có tệ nạn ma túy, từng bước giảm tệ nạn ma túy và ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn thành phố về phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã trong việc tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Với những mục đích trên, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-HĐPH ngày 13 tháng 8 năm 2021 tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết kế hoạch kèm theo

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.