Kết quả hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam trên địa bàn thành phố

03/11/2022 | 465

Ngày 09/11 đã được chính thức quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 có ghi: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Trên cơ sở Kế hoạch và Hướng dẫn của UBND và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ban hành Kế hoạch và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật" tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đơn vị đã lựa chọn nội dung văn bản pháp luật phù hợp để triển khai cho cán bộ và nhân dân, đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật"; gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật" và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm.

Các hoạt động Ngày Pháp luật từ năm 2013 đến năm 2022 được tổ chức thường niên, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11 hàng năm, cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ 01/11 đến ngày 10/11. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thành phố Hưng Yên thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung các văn bản mới được Quốc hội thông qua trong từ năm 2013 đến năm 2022 và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

(Chi tiết Báo cáo Kết quả hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam trên địa bàn thành phố )

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.