Khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

11/04/2024 | 558

Thực hiện Công văn số 392/STP-PB&TDTHPL ngày 09/4/2024 của Sở Tư pháp về việc cập nhật thông tin về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ “xây dựng, quản lý, vận hành phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi cả nước” tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND các phường, xã tham gia khảo sát trực tuyến tại các địa chỉ:

1. Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện: Trả lời khảo sát tại địa chỉ https://forms.gle/ejcsdxG5FP2sYWrw6

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cấp xã: Trả lời khảo sát tại địa chỉ https://form.gle/FrZZNCAkKxMhpbAD6

Đối tượng tham gia khảo sát: mỗi Phòng Tư pháp cử 01 đại diện trả lời phiếu, mỗi UBND cấp xã cử 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch trả lời phiếu
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.