Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn thành phố

29/09/2022 | 862

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 12/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Ngày 16/9/2022, Hội đồng PHPBGDPL thành phố ban hành Công văn số 233/HĐPH-TP về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Hội đồng PHPBGDPL thành phố đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi; đồng thời, chỉ đạo, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hưng Yên http://thanhphohungyen.gov.vn/chuyen-muc-pho-bien-giao-duc-phap-luat hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp http://sotuphap.hungyen.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Tư pháp thành phố (Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thành phố) để được hướng dẫn.

Toàn văn Công văn Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn thành phố.

Video hướng dẫn dự thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên:

                               Hội đồng Phối hợp Giáo dục pháp luật thành phố Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.