PHIẾU LẤY Ý KIẾN Cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phát huy giá trị Khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu và Công viên hồ Bán Nguyệt

17/04/2020 | 5303

I. MỤC ĐÍCH

   Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phát huy giá trị Khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu và Công viên hồ Bán Nguyệt được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

   Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch; đưa ra quan điểm, mục tiêu phù hợp với yêu cầu của thành phố Hưng Yên và khu vực quy hoạch.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

   - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13,

   - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

   - Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phát huy giá trị khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu và công viên hồ Bán Nguyệt;

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

    Bản câu hỏi gồm các phần chính:

A. Thông tin về cá nhân đóng góp ý kiến;

B.Ý kiến tham đóng góp cho nhiệm vụ quy hoạch;

C. Ý kiến khác. 

            Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Có – Không” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống ); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ___________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).

            Quý vị có thể gửi phiếu tham gia ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên (Địa chỉ: Số 568, đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên. 

            Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện từ ngày 15/4/2020 đến 24/5/2020. Sau thời hạn nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng dân cư và tổng hợp để hoàn thiện và thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !
       (Đính kèm gồm các tài liệu)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.