Phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

03/02/2023 | 1379

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày 17 tháng 01 năm 2023;

Ngày 01/02/2023. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Qua đó công nhận 10 xã và 7 phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với nhiều hạng mục, tiêu chí được Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố xem xét, chấm điểm chi tiết, cụ thể. Qua đó khách quan đánh giá các phường, xã trên địa bàn thành phố đạt được thành tích cụ thể và công nhận.

(Quyết định kèm theo)

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.