Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

03/11/2022 | 786

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013. Đây là đạo luật mới, quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động PBGDPL, với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác PBGDPL, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; xác lập trách nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức và xã hội cho công tác PBGDPL; bảo đảm mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đều có quyền và được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin về pháp luật, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 30/01/2013, UBND thành phố ban hành Công văn số 80/UBND-TP về việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tới các các phòng, ban, ngành, đơn vị của thành phố; UBND phường, xã.

Trong 10 năm qua, phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các Quyết định, Kế hoạch về việc mở Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm. Thông quá đó, đã tổ chức được 103 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, các tổ hòa giải, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố với số lượt người tham dự là 11.034 lượt người; cấp phát tài liệu tại hội nghị và trên địa bàn thành phố: 45.330 bộ tài liệu, tờ rơi...

(Chi tiết Báo cáo 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật )

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.