Tuyên truyền nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

21/04/2022 | 1319

Với mục đích tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức, biện pháp phù hợp nhằm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Với những mục đích đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-HĐPH ngày 14 tháng 4 năm 2022 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Chi tiết kế hoạch kèm theo.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.