Về việc lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về "Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên"

26/04/2021 | 4846

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của Quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu tạo nên môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng. Tài nguyên đất thì có giới hạn không tái tạo lại được trong khi đó dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này cần phân bổ sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Điều 6: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013): Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó bao gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 36), thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm (Điều 37), nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 40), cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 42). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 45). Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 47).

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hưng Yên hết hiệu lực thực hiện vào cuối năm 2020, để đảm bảo tính kế thừa, sự phù hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia với quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và Thành phố, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố trong giai đoạn mới, tất yếu phải thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, để có căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 -2030.

Xuất phát từ những lý do trên, UBND thành phố Hưng Yên đã tiến hành “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hưng Yên” nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả sử dụng đất để phấn đấu xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025.

Nội dung trong file đính kèm:

1. Báo cáo tóm tắt

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hưng Yên

3. Danh mục các công trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hưng Yên

 

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.