Cơ cấu tổ chức UBND thành phố

05/09/2017 | 3942

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu giới thiệu lãnh đạo UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn và đơn vị thuộc UBND thành phố

I. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố

1. Ông: Nguyễn Tuấn Cường, Chủ tịch UBND thành phố.

Phân công nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của UBND thành phố Hưng Yên; trực tiếp chỉ đạo: Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch đô thị; kế hoạch thu, chi ngân sách; quyết toán ngân sách thành phố; kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm. Thu hút các dự án đầu tư trong nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Công tác nội chính; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng chính quyền; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đối ngoại.

2. Ông: Doãn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; công nghiệp; khoa học công nghệ; thương mại, dịch vụ; hoạt động doanh nghiệp; công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Thoát nước đô thị; quản lý tài nguyên, môi trường; công tác giải phóng mặt bằng; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; tham gia, điều hành các loại quỹ thuộc lĩnh vực được phân công

3. Ông: Vũ Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quản lý đô thị; xây dựng; giao thông Vận tải; tư pháp; giáo dục và đào tạo; y tế; dân số kế hoạch hóa gia đình; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông; lao động, thương binh và xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác an toàn giao thông; các tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ; công tác tôn giáo, dân tộc; tham gia, điều hành các loại quỹ thuộc lĩnh vực được phân công

II. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố

1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Ông: Cao Cường, Chánh Văn phòng

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng

- Bà: Vũ Tuyết Châm, Phó Chánh Văn phòng

- Ông: Nguyễn Phúc Thọ, Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố

- Ông: Phạm Quốc Hoàn, Trưởng phòng

- Bà: Dương Thị Kim Thoa, Phó Trưởng phòng

- Bà: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Trưởng phòng

3. Phòng Nội vụ thành phố

- Ông: Lâm Bá Quyết, Trưởng phòng

- Bà: Nguyễn Thị Ngoan, Phó Trưởng phòng

4. Phòng Kinh tế thành phố

- Ông: Nguyễn Văn Oanh, Trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Tiến Doanh, Phó Trưởng phòng

5. Phòng Tư pháp thành phố

- Ông: Trần Đức Thắng, Trưởng phòng

- Bà: Phan Thị Việt Hà, Phó Trưởng phòng

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

- Ông: Bùi Văn Cường, Trưởng phòng

- Ông: Đặng Vương Minh, Phó Trưởng phòng

7. Thanh Tra thành phố thành phố

- Ông: Nguyễn Như Hoàn, Chánh Thanh tra

- Bà: Đinh Thị Minh Nguyệt, Phó Chánh Thanh tra

- Ông: Phạm Đức Minh, Phó Chánh Thanh tra

8. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

- Ông: Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng

- Ông: Vũ Văn Vinh, Phó Trưởng phòng

- Bà: Ngô Thị Thúy Hà, Phó Trưởng phòng

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

- Ông: Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng

- Bà: Phạm Thị Thanh Hoa, Phó Trưởng phòng

- Bà: Đỗ Thị Phấn, Phó Trưởng phòng

10. Phòng Quản lý đô thị thành phố

- Ông: Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Bạch Nhật, Phó Trưởng phòng

11. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Hồng Minh, Phó Trưởng phòng

- Ông: Phạm Huy Tưởng, Phó Trưởng phòng

12. Phòng Y tế thành phố

Ông: Ông Quốc Thịnh, Trưởng phòng

III. Các đơn vị sự nghiệp thành phố

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

- Ông: Hoàn Trung Kiên, Giám đốc

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc

- Ông: Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc

2. Hạt giao thông thành phố

- Ông: Nguyễn Lê Phan, Hạt trưởng

- Ông: Phạm Thế Bình, Hạt phó

- Bà: Phạm Thị Thu Huyền, Hạt phó

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố

- Ông: Phạm Quốc Dũng, Giám đốc

- Ông: Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc

- Ông: Trần Hoàng Thái, Phó Giám đốc

4. Đài truyền thanh thành phố

- Ông: Nguyễn Minh Ngân, Trưởng đài

- Bà: Bùi Thị Hồng Thái, Phó Trưởng đài

5. Đội Trật tự đô thị thành phố

Ông: Vũ Minh Hiếu, Đội phó
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.