Kế hoạch 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam

03/11/2022 | 851

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo chuyện biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Với những mục đích trên, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/8/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

(Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.